DÜNYA KARDEŞLİK BİRLİĞİ

MEVLANA YÜCE VAKFI

KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI DOSYASI

G İ R İ Ş:

6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Yasasının çıkmasından ve uygulanmasına başlanmasından sonra işyerimizde yasamız kapsamına giren işlemlerle ilgili bir dosya hazrlanması zorunlu hale gelmiştir.

A m a ç :

İşyerimizde personel çalışması ile alacakların tahsili ve hukuksal hakların takip ve korunması için gelen iş sahiplerinin kişisel verilerinin alınması zorunlu olmaktadır. Bu verilerin; özel hayatın gizliliği, temel hak ve özgülülüklerin korunması nedenleri ile kayıtları yapılırken ve devamı işlemlerin yapılması, saklanması, silinmesi, imha edilmesi sırasında yasa hükümleri gereği gizlenmesi amaçlanmaktadır.

Tanımlar :

 • a) Açık Rıza : Belirli bir konuya ilişkin, bilgilendirmeye dayanan ve özgür iradeyle açıklanan rızayı,
 • b) Anonim hâle getirme : Kişisel verilerin, başka verilerle eşleştirilerek dahi hiçbir surette kimliği belirli veya belirlenebilir bir gerçek kişiye ilişkilendirilemeyecek hale getirilmesini,
 • c) İlgili kişi :Kişisel verisi işlenen gerçek kişiyi,
 • d) Kişisel veri : Kimliği belirli veya belirlenebilir gerçek kişiye ilişkin her tür bilgiyi,
 • e) Kişisel verilerin işlenmesi: Kişisel verilerin tamamen veya kısmen otomatik olan yada herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydı ile otomatik olmayan yollarla elde edilmesi, kaydedilmesi, depolanması, muhafaza edilmesi, değiştirilmesi, yeniden düzenlenmesi, açıklanması, aktarılması, devralınması, elde edilebilir hale getirilmesi, sınsflandırılması, ya da kullanılmasının engellenmesi gibi veriler üzerinde gerçeklendirilen her türlü işlemi,
 • f) Veri işleyen :Veri sorumlusunun verdiği yetkiye dayanarak onun adına kişisel verileri işleyen gerçek veya tüzel kişiyi,
 • g) Veri Sorumlusu :Kişisel verilerin işleme amaçlarını ve vasıtalarını belirleyen, veri kayıt sisteminin kurulmasından ve yönetilmesinden sorumlu olan gerçek veya tüzel kişiyi, İfade eder.

Kişişel verilerin işlenmesi:

 • a) Hukuka ve Dürüstlük kurallarına uyma,
 • b) Doğru ve gerektiğinde güncel olma.
 • c) Belirli, açık ve meşru amaçlar için işlenme.
 • ç) İşlendikleri amaçla bağlantılı, sınırlı ve ölçülü olma.
 • d)İlgili mevzuaata öngörülen veya işlendikleri amaç için gerekli olan süre kadar muhafaza edilme.

Kişisel verilerin işlenme şartları:

  (1) Kişisel veriler ilgili kişinin açık rızası olmaksızın işlenemez. (2) Aşağıdaki şartlardan birinin varlığı hâlinde, ilgili kişinin açık rızası aranmaksızın kişisel verilerinin işlenmesi mümkündür:
 • a) Kanunlarda açıkça öngörülmesi.
 • b) Fiili imkânsızlık nedeniyle rızasını açıklayamayacak durumda bulunan veya rızasına hukuki geçerlilik tanınmayan kişinin kendisinin ya da bir başkasının hayatı veya beden bütünlüğünün korunması için zorunlu olması.
 • c) Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması.
 • ç) Veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması.
 • d) İlgili kişinin kendisi tarafından alenileştirilmiş olması.
 • e) Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması.
 • f) İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması.

Özel nitelikli kişisel verilerin işlenmesi:

Kişilerin ırkı, etnik kökeni, siyasi düşüncesi, felsefi inancı, dini, mezhebi veya diğer inançları, kılık ve kıyafeti, dernek, vakıf ya da sendika üyeliği, sağlığı, cinsel hayatı, ceza mahkûmiyeti ve güvenlik tedbirleriyle ilgili verileri ile biyometrik ve genetik verileri özel nitelikli kişisel veridir.

Özel nitelikli kişisel verilerin, ilgilinin açık rızası olmaksızın işlenmesi yasaktır.

Kişisel verilerin silinmesi, yok edilmesi veya anonim hâle getirilmesi:

6698 Sayılı Kanun ve ilgili diğer kanun ve ilgili yönetmelik hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel veriler resen veya ilgili kişinin talebi üzerine veri sorumlusu tarafından silinir, yok edilir veya anonim hâle getirilir.

Kişisel verilerin aktarılması:

 • (1) Kişisel veriler, ilgili kişinin açık rızası olmaksızın yurt dışına aktarılamaz.
 • (2) Kişisel veriler, 6698 Sy.lı Yasanın 5 inci maddenin ikinci fıkrası ile 6 ncı maddenin üçüncü fıkrasında belirtilen şartlardan birinin varlığı ve kişisel verinin aktarılacağı yabancı ülkede;
 • a) Yeterli korumanın bulunması,
 • b) Yeterli korumanın bulunmaması durumunda Türkiye'deki ve ilgili yabancı ülkedeki veri sorumlularının yeterli bir korumayı yazılı olarak taahhüt etmeleri ve Kurulun izninin bulunması, kaydıyla ilgili kişinin açık rızası aranmaksızın yurt dışına aktarılabilir.
 • (3) Yeterli korumanın bulunduğu ülkeler Kurulca belirlenerek ilan edilir.
 • (4) Kurul yabancı ülkede yeterli koruma bulunup bulunmadığına ve ikinci fıkranın (b) bendi uyarınca izin verilip verilmeyeceğine;
 • a) Türkiye'nin taraf olduğu uluslararası sözleşmeleri,
 • b) Kişisel veri talep eden ülke ile Türkiye arasında veri aktarımına ilişkin karşılıklılık durumunu,
 • c) Her somut kişisel veri aktarımına ilişkin olarak, kişisel verinin niteliği ile işlenme amaç ve süresini,
 • ç) Kişisel verinin aktarılacağı ülkenin konuyla ilgili mevzuatı ve uygulamasını,
 • d) Kişisel verinin aktarılacağı ülkede bulunan veri sorumlusu tarafından taahhüt edilen önlemleri, değerlendirmek ve ihtiyaç duyması hâlinde, ilgili kurum ve kuruluşların görüşünü de almak suretiyle karar verir.
 • (5) Kişisel veriler, uluslararası sözleşme hükümleri saklı kalmak üzere, Türkiye'nin veya ilgili kişinin menfaatinin ciddi bir şekilde zarar göreceği durumlarda, ancak ilgili kamu kurum veya kuruluşunun görüşü alınarak Kurulun izniyle yurt dışına aktarılabilir.
 • (6) Kişisel verilerin yurt dışına aktarılmasına ilişkin diğer kanunlarda yer alan hükümler saklıdır.

Veri sorumlusunun aydınlatma yükümlülüğü: Kişisel verilerin elde edilmesi sırasında veri sorumlusu veya yetkilendirdiği kişi, ilgili kişilere;

 • a) Veri sorumlusunun ve varsa temsilcisinin kimliği,
 • b) Kişisel verilerin hangi amaçla işleneceği,
 • c) İşlenen kişisel verilerin kimlere ve hangi amaçla aktarılabileceği,
 • ç) Kişisel veri toplamanın yöntemi ve hukuki sebebi,
 • d) İlgili kişinin hakları, konusunda bilgi vermekle yükümlüdür.

Veri sorumlusu Dünya Kardeşlik Birliği Mevlana Yüce Vakfı Yönetim Kurulu'dur. KVKK kapsamında başvurularınızı kvkk@dkb-mevlana.org.tr adresine email atarak ulaştırabilirsiniz.


İlgili Kişinin hakları :


 • (1) Herkes, veri sorumlusuna başvurarak kendisiyle ilgili;
 • a) Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,
 • b) Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
 • c) Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 • ç) Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
 • d) Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,
 • e) 6698 Sy.lı Y.nın 7.maddsinde öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme,
 • f) (d) ve (e) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • g) İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
 • ğ) Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme, haklarına sahiptir.
 • Veri güvenliğine ilişkin yükümlülükler:

  • (1) Veri sorumlusu;
  • a) Kişisel verilerin hukuka aykırı olarak işlenmesini önlemek,
  • b) Kişisel verilere hukuka aykırı olarak erişilmesini önlemek,
  • c) Kişisel verilerin muhafazasını sağlamak,

  amacıyla uygun güvenlik düzeyini temin etmeye yönelik gerekli her türlü teknik ve idari tedbirleri almak zorundadır,

  • (2) Veri sorumluları ile veri işleyen kişiler, öğrendikleri kişisel verileri bu Kanun hükümlerine aykırı olarak başkasına açıklayamaz ve işleme amacı dışında kullanamazlar. Bu yükümlülük görevden ayrılmalarından sonra da devam eder.
  • (3)İşlenen kişisel verilerin kanuni olmayan yollarla başkaları tarafından elde edilmesi hâlinde, veri sorumlusu bu durumu en kısa sürede ilgilisine ve Kurula bildirir. Kurul, gerekmesi hâlinde bu durumu, kendi internet sitesinde ya da uygun göreceği başka bir yöntemle ilan edebilir.

  Veri sorumlusuna başvuru:

  • (1) İlgili kişi, 6698 sayılı Kanunun uygulanmasıyla ilgili taleplerini yazılı olarak veya Kurulun belirleyeceği diğer yöntemlerle veri sorumlusuna iletir.
  • (2) Veri sorumlusu başvuruda yer alan talepleri, talebin niteliğine göre en kısa sürede ve en geç otuz gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandırır. Ancak, işlemin ayrıca bir maliyeti gerektirmesi hâlinde, Kurulca belirlenen tarifedeki ücret alınabilir.
  • (3) Veri sorumlusu talebi kabul eder veya gerekçesini açıklayarak reddeder ve cevabını ilgili kişiye yazılı olarak veya elektronik ortamda bildirir. Başvuruda yer alan talebin kabul edilmesi hâlinde veri sorumlusunca gereği yerine getirilir. Başvurunun veri sorumlusunun hatasından kaynaklanması hâlinde alınan ücret ilgiliye iade edilir.

  Kurula Şikayet:

  • (1) Başvurunun reddedilmesi, verilen cevabın yetersiz bulunması veya süresinde başvuruya cevap verilmemesi hâllerinde; ilgili kişi, veri sorumlusunun cevabını öğrendiği tarihten itibaren otuz gün ve her hâlde başvuru tarihinden itibaren altmış gün içinde Kurula şikâyette bulunabilir.
  • (2) Veri sorumlusuna başvuru yolu tüketilmeden şikâyet yoluna başvurulamaz.
  • (3) Kişilik hakları ihlal edilenlerin, genel hükümlere göre tazminat hakkı saklıdır.

  6698 Sayılı kanun hükümlerinin uygulanmayacağı haller:

  • (1) Bu Kanun hükümleri aşağıdaki hâllerde uygulanmaz:
  • a) Kişisel verilerin, üçüncü kişilere verilmemek ve veri güvenliğine ilişkin yükümlülüklere uyulmak kaydıyla gerçek kişiler tarafından tamamen kendisiyle veya aynı konutta yaşayan aile fertleriyle ilgili faaliyetler kapsamında işlenmesi.
  • b) Kişisel verilerin resmi istatistik ile anonim hâle getirilmek suretiyle araştırma, planlama ve istatistik gibi amaçlarla işlenmesi.
  • c) Kişisel verilerin millî savunmayı, millî güvenliği, kamu güvenliğini, kamu düzenini, ekonomik güvenliği, özel hayatın gizliliğini veya kişilik haklarını ihlal etmemek ya da suç teşkil etmemek kaydıyla, sanat, tarih, edebiyat veya bilimsel amaçlarla ya da ifade özgürlüğü kapsamında işlenmesi,
  • ç) Kişisel verilerin millî savunmayı, millî güvenliği, kamu güvenliğini, kamu düzenini veya ekonomik güvenliği sağlamaya yönelik olarak kanunla görev ve yetki verilmiş kamu kurum ve kuruluşları tarafından yürütülen önleyici, koruyucu ve istihbari faaliyetler kapsamında işlenmesi.
  • d) Kişisel verilerin soruşturma, kovuşturma, yargılama veya infaz işlemlerine ilişkin olarak yargı makamları veya infaz mercileri tarafından işlenmesi.
  • (2) Bu Kanunun amacına ve temel ilkelerine uygun ve orantılı olmak kaydıyla veri sorumlusunun aydınlatma yükümlülüğünü düzenleyen 10 uncu, zararın giderilmesini talep etme hakkı hariç, ilgili kişinin haklarını düzenleyen 11 inci ve Veri Sorumluları Siciline kayıt yükümlülüğünü düzenleyen 16 ncı maddeleri aşağıdaki hâllerde uygulanmaz:
  • a) Kişisel veri işlemenin suç işlenmesinin önlenmesi veya suç soruşturması için gerekli olması.
  • b) İlgili kişinin kendisi tarafından alenileştirilmiş kişisel verilerin işlenmesi.
  • c) Kişisel veri işlemenin kanunun verdiği yetkiye dayanılarak görevli ve yetkili kamu kurum ve kuruluşları ile kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarınca, denetleme veya düzenleme görevlerinin yürütülmesi ile disiplin soruşturma veya kovuşturması için gerekli olması.
  • ç) Kişisel veri işlemenin bütçe, vergi ve mali konulara ilişkin olarak Devletin ekonomik ve mali çıkarlarının korunması için gerekli olması.

  Yukarıdaki metin Kişisel verilerin 6698 Sayılı yasaya göre işlenmesi, korunması için hazırlanmıştır.

  Dünya Kardeşlik Birliği Mevlana Yüce Vakfı